Objednávky:
eshop@diskontnabytek.cz
Nonstop +420 735 176 053
Po – Pá: 8.00 – 16.00
Položek: 0
0,- Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád je vydán v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.diskontnabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem internetového obchodu http://www.diskontnabytek.cz je Mgr. Barbora Koláčková, Akátová 1366, 735 14 Orlová, IČO: 01589440,  DIČ: 7961245160, zapsaná u Živnostenského úřadu v Orlové. Prodávajícím a dodavatelem nábytku je společnost Nábytek Falco Trade s.r.o., IČO 25841581, DIČ CZ25841581, se sídlem Kosmonautů 670, 734 01 Karviná, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 20994.

2. Jakost při převzetí dle § 2161

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě, že zjistí vady, zboží nekompletovat a neprodleně informovat prodejce. Ke každému zboží je přiložena faktura, která zároveň slouží jako Záruční list.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Práva z vadného plnění dle § 2165

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení § 2165 se nepoužije:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

4. Způsob reklamace

Kupující může reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) e-mailem  na reklamace@diskontnabytek.cz. V předmětu emailu, prosím, uveďte „Reklamace".
b) doručením na adresu Nábytek Falco Trade s.r.o. - sklad import, Dětmarovice 1161, Dětmarovice 735 71.
c) osobním doručením na výše uvedenou  adresu.

Kupujícímu je povinen uvést:

- název reklamovaného zboží
- konkrétní  a co nejdetailnější popis závady
- reklamovaný výrobek nebo reklamovanou část zaznačit na přiloženém montážním plánku (návodu)
- kopii dokladu o koupi (faktura),  nebo jiný doklad potvrzující koupi
- adresu  kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
- fotodokumentaci vady výrobku
- navrhovaný způsob řešení

V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s montážním návodem
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Tento Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek.
Uzavřením Kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014.


Formulář pro odstoupení od smlouvy   (0.03 MB)

Nabídka zboží
Doprodej za výhodné ceny


Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Zavřít okno Nákupní košík
Reklamační řád - Diskontnabytek

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno
Reklamační řád - Diskontnabytek

Doporučte nás

Vaše jméno a přijmení * E-mail příjemce zprávy *

Zpráva *


Kontrolní otázka:     Kolik je 6 + 6 ?    

    (údaje označené * musí být vyplněny)

Zavřít okno