Objednávky:
eshop@diskontnabytek.cz
Nonstop +420 735 176 053
Po – Pá: 8.00 – 16.00
Položek: 0
0,- Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád je vydán v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží, jehož práva z vadného plnění byla uplatněna v zákonné době. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.diskontnabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem internetového obchodu http://www.diskontnabytek.cz je Mgr. Barbora Koláčková, Akátová 1366, 735 14 Orlová, IČO: 01589440,  DIČ: 7961245160, zapsaná u Živnostenského úřadu v Orlové. Prodávajícím a dodavatelem nábytku je společnost Nábytek Falco Trade s.r.o., IČO 25841581, DIČ CZ25841581, se sídlem Kosmonautů 670, 734 01 Karviná, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 20994.

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě, že zjistí vady, zboží nekompletovat a neprodleně informovat prodejce.

2. Odpovědnost za vady  (Reklamace)

2.1 Vlastnosti zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, splňuje soulad se subjektivními i objektivními požadavky, zejména:

- věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednáním;
- věc je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
- věc je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži;
- věc je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá;
- věc odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím (zejména reklamou nebo označením zboží);
- věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
- věc odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které prodávajícímu kupující poskytl před uzavřením smlouvy.

2.2 Práva z vadného plnění 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plněné u vady, která se vyskytne u věci v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Při uplatnění práva z vadného plnění prodávající posuzuje, zda vada byla u věci v době převzetí zboží spotřebitelem.

Ustanovení § 2165 zák. 89/2012 Sb. Občanský zákoník se nepoužije:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.

2.3 Nároky spotřebitele z vadného plnění

V případě, že věc nemá smluvené vlastnosti, je primárním způsobem nápravy vadného zboží odstranění vady. Odstranění vady může mít dle volby spotřebitele dvě podoby:
- oprava věci
- dodání nové věci bez vady

V případě, že bude odstranění vady na základě posouzení prodávajícího nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, má prodávající právo odstranění vady odmítnout.  V případě, že prodávající odmítne vadu vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše odstranit, je povinen posoudit, zda se jedná o vadu významnou nebo nevýznamnou.

- Významná vada: prodávající může zákazníkovi nabídnout přiměřenou slevu. V případě významné vady může zákazník od smlouvy odstoupit. Zákazník může odstoupit také od smlouvy v případě, že se vada projeví opakovaně.
- Nevýznamná vada (i opakovaná):  zákazník má nárok na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení, podle § 2166 zák. 82/2012 Sb. Občanského zákomíku, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

2.4 Způsob vyřízení reklamace

Vzhledem k povaze prodávaného zboží, které je větších rozměrů,  kupující může reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) e-mailem  na reklamace@diskontnabytek.cz. V předmětu emailu, prosím, uveďte „Reklamace";
b) doručením na adresu Nábytek Falco Trade s.r.o., areál Elektrárny Dětmarovice, Dětmarovice 1202, Dětmarovice 735 71;
c) osobním doručením na výše uvedenou  adresu;
d) online prostřednictvím Reklamačního formuláře.

Kupujícímu by měl uvést:

- název reklamovaného zboží
- konkrétní  a co nejdetailnější popis závady
- reklamovaný výrobek nebo reklamovanou část zaznačit na přiloženém montážním plánku (návodu)
- kopii dokladu o koupi (faktura),  nebo jiný doklad potvrzující koupi
- adresu  kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
- fotodokumentaci vady výrobku
- navrhovaný způsob řešení

V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci adekvátně posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je povinen prodávající spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). V případě, že si kupující nevyzvedne do 30ti dnů od vyřízení reklamace reklamované zboží, bude mu prodávajícím naúčtováno skladné ve výši 300,-Kč/den.

2.5 Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s montážním návodem nebo Návodem na údržbu;
- mechanickým poškozením nábytku, zejm. rozřezáním, roztržením, spálením, znečištěním, poškozením a odřením nábytku při přepravě nebo přenášení;
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo neodpovídají obvyklým podmínkách, které by prodávající rozumně očekával;
- zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly;
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;
- zboží bylo poškozeno domácími zvířaty;

Tento Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek.
Uzavřením Kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti  2.1.2023


Formulář k Odstoupení od Kupní smlouvy   (0.19 MB)

Nabídka zboží
Doprodej za výhodné ceny


Reklamační řád - Diskontnabytek

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno
Reklamační řád - Diskontnabytek

Doporučte nás

Vaše jméno a přijmení * E-mail příjemce zprávy *

Zpráva *


Kontrolní otázka:     Kolik je 6 + 3 ?    

    (údaje označené * musí být vyplněny)

Zavřít okno