Objednávky:
eshop@diskontnabytek.cz
Nonstop +420 735 176 053
Po – Pá: 8.00 – 16.00
Položek: 0
0,- Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané  mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.diskontnabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem internetového obchodu www.diskontnabytek.cz je Mgr. Barbora Koláčková, Akátová 1366, 735 14 Orlová - Poruba, IČO: 01589440, DIČ 7961245160, zapsaná u Živnostenského úřadu Orlová. Prodávajícím a dodavatelem nábytku je společnost Nábytek Falco Trade s.r.o., IČO 25841581, DIČ CZ25841581, se sídlem Kosmonautů 670, 734 01 Karviná, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V těchto případech se prodej zboží řídí obchodním zákoníkem.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající prodává zboží na území České republiky.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není  omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, že je zboží   doručováno do jiné země než Česká republika, budou náklady spojené s balením a dodáním zboží sjednány indivudálně. V tomto případě kontaktujte provozovatele na info@diskontnabytek.cz

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající v co možném nejkratším termínu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady  se neliší od základní sazby.

Kupující může objednávku bez udání důvodů stornovat a to maximálně do 24 hodin od jejího uskutečnění. Po této době má prodávající právo na zaúčtování jednorázového poplatku na manipulaci a balné a to ve výši 300,-Kč.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, zboží se platí řidiči přepravní služby. Cena dobírky činí 100,-Kč.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.: 1731230349/0800, vedený u České spořitelny a.s. (dále jen „účet  prodávajícího"). Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky.

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (Home Credit a.s.) viz Splátkový prodej

-  bezhotovostně online prostřednictvím platebního systému. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena dopravného je uvedena u zboží. Ceny doprav se nesčítají a je kalkulováno vždy pouze jedno dopravné v nejvyšší výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní  cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

U objednávky s hodnotou zboží nad 20 000,-Kč se dopravné neúčtuje a je zdarma. Tato akce se nevztahuje na částku doběrečného.

U zboží, které je aktuálně označeno jako zboží skladem, je do odvolání akce na dopravné zdarma. Tato akce se nevztahuje na částku doběrečného.

V případě, že si kupující vybral platbu v hotovosti na dobírku, bude mu účtován poplatek ve výši 100,- Kč.

Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu  a to maximálně ve výši 30% z ceny zboží včetně DPH. Tímto není dotčeno ustanovení  ohledně povinnosti uhradit kupní cenu  zboží předem. V případě, že kupující odmítne zálohu uhradit, bude jeho  objednávka stornována a kupní smlouva se považuje za zaniklou.

V případě  platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo přiloží doklad ke zboží při jeho expedici. Faktura slouží zároveň jako dodací list a záruční list.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 1 článku 4 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik  druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří  přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat  na adresu Nábytek Falco Trade s.r.o., Dětmarovice 1202, Dětmarovice 735 71 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@diskontnabytek.cz .

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 4 dostavce 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vzhledem k velikosti některého typu zejména paletového zboží mohou být náklady spojené s navrácením zboží až ve výši 3 000,-Kč  (např. sedací soupravy).

Zboží:

-  nesmí jevit známky použití

-  musí být nepoškozené,

-  mělo by být kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu, záručního listu, návodu atd.) s kopií originálního dokladu o koupi.

V případě odstoupení od smlouvy dle článku  4 dostavce 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté  kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to vždy až do odby převzetí  zboží kupujícím.  V takovém případě vrátí prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na  účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzhledem k častým velmi komplikovaným reklamacím poškozených zásilek nedoporučujeme pro zasílání zboží v případě Odstoupení od smlouvy používat přepravce Česká pošta.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží  dohodnuté době, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží, její výše je cena obvyklá.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Dodací lhůta je udána u každého výrobku na webové stránce a zákazník uzavřením kupní smlouvy s touto dodací dobou souhlasí. Dodací lhůta objednaného zboží začíná běžet prvním kalendářním dnem následujícím po potvrzení objednávky, v případě platby bankovním převodem nebo online platbou  začíná běžet následujícím kalendářním dnem po zaplacení kupní ceny. V případě, že prodávající požaduje zaplacení zálohy na zboží, počíná běžet prvním kalendářním dnem po zaplacení zálohy na účet prodávajícího.

Dodací doba u zboží, které je skladem, je aktuálně 5 - 10 pracovních dnů.

V případě, že dojde ke změně dodací doby, bude prodávající  kupujícího neprodleně o této skutečnosti  informovat. Vzhledem k šíři a sortimentu prodávaného zboží nelze garantovat nevyprodání skladových zásob.

Dopravou se rozumí, že smluvní dopravce prodávajícího přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos objednaného zboží.

Přeprava zboží je zajišťována prostřednictvím přepravní společnosti GEIS, DPD, GLS, RABEN, Česká pošta nebo vlastní přepravou. Po přijetí zboží do přepravy, Vám může být zaslán přepravní kód, pod kterým můžete svou zásliku sledovat na stránkách přepravce. Volba přepravce je  zásadně v dikci prodávajícího.

Službu vynášky a montáže standardně nezajišťujeme.  Cena za služby je stanovena individuálně na základě hmotnosti a vzdálenosti a možnostech přepravce. V případě zájmu o tuto službu a kalkulaci nás prosím kontaktujte na na eshop@diskontnabytek.cz nebo +420 735 176 053.

6. VLASTNOSTI ZBOŽÍ

Spotřebitel či kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

-  barva nebo vzor potahové látky se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),
- možnost  0,5% prohnutí plošných materiálů;  2,5% uvolnění nebo zvlnění potahových materiálů,
-  mírná odchylka o deklarovaných rozměrů, zejména u čalouněného nábytku +- 5 cm
-  prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,
-  foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku; zboží bude doručováno dle úvodní fotografie, pokud není stanoveno jinak,   ostatní fotografie mohou být pouze ilustrační (rozklady, úložné prostory apod.)
-  u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti. Moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti  dřeva.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění jsou v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží, jehož práva z vadného plnění byla uplatněna v zákonné době.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, splňuje soulad se subjektivními i objektivními požadavky, zejména:

- věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednáním;
- věc je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
- věc je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži;
- věc je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá;
- věc odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím (zejména reklamou nebo označením zboží);
- věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
- věc odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které prodávajícímu kupující poskytl před uzavřením smlouvy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plněné u vady, která se vyskytne u věci v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Při uplatnění práva z vadného plnění prodávající posuzuje, zda vada byla u věci v době převzetí zboží spotřebitelem.

Ustanovení § 2165 zák. 89/2012 Sb. Občanský zákoník se nepoužije:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.

V případě, že věc nemá smluvené vlastnosti, je primárním způsobem nápravy vadného zboží odstranění vady. Odstranění vady může mít dle volby spotřebitele dvě podoby:
- oprava věci
- dodání nové věci bez vady

V případě, že bude odstranění vady na základě posouzení prodávajícího nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, má prodávající právo odstranění vady odmítnout.  V případě, že prodávající odmítne vadu vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše odstranit, je povinen posoudit, zda se jedná o vadu významnou nebo nevýznamnou.

Významná vada: prodávající může zákazníkovi nabídnout přiměřenou slevu. V případě významné vady může zákazník od smlouvy odstoupit. Zákazník může odstoupit také od smlouvy v případě, že se vada projeví opakovaně.
Nevýznamná vada (i opakovaná):  zákazník má nárok na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení, podle § 2166 zák. 82/2012 Sb. Občanského zákomíku, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Nábytek Falco Trade s.r.o., sklad import, Dětmarovice 1161, Dětmarovice 735 71 písemně na reklamace@diskontnabytek.cz
Pro plynulejší řešení reklamací prosím využijte  podání reklamace
prostřednictvím online Reklamačního formuláře.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto Obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající  prostřednictvím elektronické pošty info@diskontnabytek.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávajíci na elektronickou adresu kupujícího. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce. Veškeré další informace a kontakty jsou přílohou těchto Obchodních podmínek.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A ZASÍLÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. UŽIVATELSKÉ RECENZE

Na sociálních sítích prodávajícího (Facebook, Instagram), na webových portálech společnost Seznam.cz (Firmy.cz, Sklik.cz), na webové stránce Google.com, které spravuje prodávající pro svou potřebu, jsou uváděny uživatelské recenze, které nejsou prodávajícím ověřené. Znamená to, že prodávající není schopen ověřit, zda si recenzent u prodávajícího zboží opravdu zakoupil.
Na webovém portálu Heureka.cz jsou zveřejněny uživatelské recenze zákazníků, kteří prokazatelně nakoupili na eshopu prodejce a interním odkazem pouze z přihlášené emailové adresy na základě uzavřené kupní smlouvy mohli vyplnit uživatelskou recenzi. Tyto recenze jsou ověřené.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a  doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Případné spory mezi Prodávájícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete níže na stránce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@diskontnabytek.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Součástí Obchodních podmínek je Návod k údržbě a Návod k rozkladu sedacích souprav, které jsou přílohou těchto Obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Nábytek Falco Trade s.r.o., sklad import, Dětmarovice 1202, Dětmarovice 735 71, adresa elektronické pošty info@diskontnabytek.cz , telefon +420 735 176 053, adresa pro objednávky eshop@diskontnabytek.cz .

Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.1.2023.

 

 

 


Návod na údržbu   (0.61 MB)

Formulář pro odstoupení od smlouvy   (0.03 MB)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů   (0.02 MB)

Návod k rozkládání sedacích souprav   (1.58 MB)

Nabídka zboží
Doprodej za výhodné ceny


Obchodní podmínky - Levný nábytek přes eshop - Diskont nábytek

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno
Obchodní podmínky - Levný nábytek přes eshop - Diskont nábytek

Doporučte nás

Vaše jméno a přijmení * E-mail příjemce zprávy *

Zpráva *


Kontrolní otázka:     Kolik je 1 + 1 ?    

    (údaje označené * musí být vyplněny)

Zavřít okno