Objednávky:
eshop@diskontnabytek.cz
Nonstop +420 735 176 053
Po – Pá: 8.00 – 16.00
Položek: 0
0,- Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád je vydán v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží, jehož práva z vadného plnění byla uplatněna v zákonné době. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.diskontnabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem internetového obchodu http://www.diskontnabytek.cz je Mgr. Barbora Koláčková, Akátová 1366, 735 14 Orlová, IČO: 01589440,  DIČ: 7961245160, zapsaná u Živnostenského úřadu v Orlové. Prodávajícím a dodavatelem nábytku je společnost Nábytek Falco Trade s.r.o., IČO 25841581, DIČ CZ25841581, se sídlem Kosmonautů 670, 734 01 Karviná, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 20994.

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě, že zjistí vady, zboží nekompletovat a neprodleně informovat prodejce

2. Odpovědnost za vady  (Reklamace)

   2.1 Vlastnosti zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, splňuje soulad se subjektivními i objektivními požadavky, zejména:

- věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednáním;
- věc je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
- věc je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži;
- věc je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá;
- věc odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím (zejména reklamou nebo označením zboží);
- věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
- věc odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které prodávajícímu kupující poskytl před uzavřením smlouvy. 

   2.2 Práva z vadného plnění 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plněné u vady, která se vyskytne u věci v době do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Při uplatnění práva z vadného plnění prodávající posuzuje, zda vada byla u věci v době převzetí zboží spotřebitelem. 

Ustanovení § 2165 zák. 89/2012 Sb. Občanský zákoník se nepoužije:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy věci.

   2.3 Nároky spotřebitele z vadného plnění

V případě, že věc nemá smluvené vlastnosti, je primárním způsobem nápravy vadného zboží odstranění vady. Odstranění vady může mít dle volby spotřebitele dvě podoby:
- oprava věci
- dodání nové věci bez vady

V případě, že bude odstranění vady na základě posouzení prodávajícího nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, má prodávající právo odstranění vady odmítnout.  V případě, že prodávající odmítne vadu vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše odstranit, je povinen posoudit, zda se jedná o vadu významnou nebo nevýznamnou.

- Významná vada: prodávající může zákazníkovi nabídnout přiměřenou slevu. V případě významné vady může zákazník od smlouvy odstoupit. Zákazník může odstoupit také od smlouvy v případě, že se vada projeví opakovaně.
- Nevýznamná vada (i opakovaná):  zákazník má nárok na přiměřenou slevu. 

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení, podle § 2166 zák. 82/2012 Sb. Občanského zákomíku, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

   2.4 Způsob vyřízení reklamace

Vzhledem k povaze prodávaného zboží, které je větších rozměrů,  kupující může reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) e-mailem  na reklamace@diskontnabytek.cz. V předmětu emailu, prosím, uveďte „Reklamace";
b) doručením na adresu Nábytek Falco Trade s.r.o. - sklad import, Dětmarovice 1161, Dětmarovice 735 71;
c) osobním doručením na výše uvedenou  adresu;
d) online prostřednictvím Reklamačního formuláře.

Kupujícímu by měl uvést:

- název reklamovaného zboží
- konkrétní  a co nejdetailnější popis závady
- reklamovaný výrobek nebo reklamovanou část zaznačit na přiloženém montážním plánku (návodu)
- kopii dokladu o koupi (faktura),  nebo jiný doklad potvrzující koupi
- adresu  kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
- fotodokumentaci vady výrobku
- navrhovaný způsob řešení

V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci adekvátně posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je povinen prodávající spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). V případě, že si kupující nevyzvedne do 30ti dnů od vyřízení reklamace reklamované zboží, bude mu prodávajícím naúčtováno skladné ve výši 300,-Kč/den. 

   2.5 Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s montážním návodem nebo Návodem na údržbu;
- mechanickým poškozením nábytku, zejm. rozřezáním, roztržením, spálením, znečištěním, poškozením a odřením nábytku při přepravě nebo přenášení;
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo neodpovídají obvyklým podmínkách, které by prodávající rozumně očekával;
- zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly;
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;
- zboží bylo poškozeno domácími zvířaty;

Tento Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek.
Uzavřením Kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti  2.1.2023


Formulář pro odstoupení od smlouvy   (0.03 MB)

Nabídka zboží
Doprodej za výhodné ceny


Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Zavřít okno Nákupní košík
Reklamační podmínky - Levný nábytek přes eshop - Diskont nábytek

Hlídací pes je služba, která vám umožní sledovat změny ceny a skladové dostupnosti u vámi vybraného zboží.
Stačí zadat vaši e-mailovou adresu a při každé změně ceny, případně při naskladnění zboží, vám pošleme upozornění na Váš e-mail.

Zavřít okno
Reklamační podmínky - Levný nábytek přes eshop - Diskont nábytek

Doporučte nás

Vaše jméno a přijmení * E-mail příjemce zprávy *

Zpráva *


Kontrolní otázka:     Kolik je 1 + 8 ?    

    (údaje označené * musí být vyplněny)

Zavřít okno